Jestem off-line
Zajrzyj w godzinach pracy, aby zasięgnąć porady

Promocja: Księgowość za 1 zł

I. Postanowienia ogólne

1. Promocja „Księgowość Twojej Firmy za 1 zł” jest organizowana przez ROBERT Biuro Rachunkowe z Tradycjami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie i skierowana jest do Klientów, którzy w trakcie jej trwania zawrą z ROBERT Biuro Rachunkowe z Tradycjami Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług księgowych.
2. Promocja trwa od 1.01.2013r. do odwołania.

II. Uprawnienia Klienta

1. Klient zawierający umowę w ramach Promocji kupuje usługę księgową po promocyjnej cenie w wysokości 1 zł (netto), za 1 miesiąc wykonanej usługi księgowej.

III. Warunki specjalne

1. W ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy w ramach Promocji, Klient nie może zawiesić świadczeń usług, ani przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z umowy bez zgody ROBERT Biuro Rachunkowe z Tradycjami Sp. z o.o.

IV. Zobowiązania Klienta

1. Klient zobowiązuje się że:
a) Nie rozwiąże umowy
b) Swoimi działaniami nie spowoduje rozwiązania Umowy przez ROBERT Biuro Rachunkowe z Tradycjami  Sp. z o.o. lub zaprzestania świadczenia usług przez ROBERT Biuro Rachunkowe z Tradycjami  Sp. z o.o. w ramach Umowy.
2. W związku z ulgami przyznawanymi Klientowi przez ROBERT Biuro Rachunkowe z Tradycjami  Sp. z o.o. w przypadku niewykonania przez Klienta zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 powyżej Klient będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz ROBERT Biuro Rachunkowe z Tradycjami  Sp. z o.o. kwot będących równowartością otrzymanych ulg.
3. Wartość ulg będzie wyliczana za każdy miesiąc oddzielnie.

V. Postanowienia końcowe

1. Do świadczenia usług księgowych na warunkach niniejszej Promocji ma zastosowanie Umowa określająca warunki współpracy z ROBERT Biuro Rachunkowe z Tradycjami  Sp. z o.o.

Kontakt online Napisz do nas... Wyślij
  • Rabaty dla firm z polskim kapitałem
  • Kreatywne rozwiązania podatkowe
  • Biegły Rewident w cenie standardowej umowy
  • Skuteczna windykacja nalezności
  • Tradycja i doświadczenie to podstawa naszego działania
  • Podpisz z nami umowę
  • Całą resztę zostaw nam
Robert - Biuro Rachunkowe z Tradycjami | CPA