Czy piece kaflowe są wyrobami budowlanymi?

Co to jest wyrób budowlany?

Wyrób budowlany – zgodnie z art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki prowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm. ) oraz art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) – oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych (przedstawionych w załączniku I do ww. rozporządzenia).

Czy piece kaflowe, budowane na miejscu użytkowania, są wyrobami budowlanymi?

Budowane w miejscu użytkowania piece kaflowe nie są wyrobami budowlanymi, gdyż nie są wykonywane w celu wprowadzenia ich do obrotu i w związku z powyższym nie spełniają kryteriów przywołanej powyżej definicji „wyrobu budowlanego”.

Oznacza to, że do ww. pieców kaflowych nie mają zastosowania przepisy regulujące wprowadzanie do obrotu lub udostępnianie na rynku wyrobów budowlanych, to jest:

  • powyższe rozporządzenie (UE) Nr 305/2011, które wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, określające tzw. europejski system wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku wyrobów budowlanych (z deklaracją właściwości użytkowych i oznakowaniem CE), oraz
  • ustawa o wyrobach budowlanych, która m.in. ustala zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania wyrobów budowlanych na polskim rynku krajowym, wg tzw. krajowego systemu (z krajową deklaracją właściwości użytkowych i znakiem budowlanym).