Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności windykacyjnej i jego skutki

Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności windykacyjnej i jego skutki
Zgodnie z projektowaną ustawą o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora, minister właściwy do spraw gospodarki będzie wydawał, odmawiał wydania, zawieszał i cofał – w drodze decyzji – zezwolenie na prowadzenie działalności windykacyjnej.