Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika po osiągnięciu wieku emerytalnego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022 r.
Prawo do świadczenia emerytalno-rentowego powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa. Na podstawie art. 129 ustawy emerytalnej, ZUS wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe, poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek. W przypadku pracownika warunkiem jest jednak rozwiązanie dotychczasowego stosunku pracy.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)